صداگذاری و میکس صدای شخصیت های کلیپ و تیزر بخش تاثیر گذار و حرفه ای تولید انیمیشن و موشن گرافیک می باشد . این فرآیند در واقع دردو حالت

  • پست پرداکشن یا پس تولید آغاز
  • در ابتدای کار همزمان با طراحی سناریوانجام می گیرد . 

سعید خورانی

گوینده آیتم های صدا و سیما
تجربه ۱۰ سال گویندگی تیز و موشن گرافیک

مانیدا رضایی

گوینده آیتم های بازرگانی و موشن گرافیک کودک
تجربه ۲ سال گویندگی کودک

داریوش خورانی

گوینده لحن و گویش محلی
تجربه ۶ سال گویندگی تیز و موشن گرافیک